Creëer je eigen rapport


Over ons
Hoofdstuk 1: Anticiperen om beter te beschermen
Hoofdstuk 2: Vergunnen en controleren
Hoofdstuk 3: Het beheer van onvoorziene gebeurtenissen
Hoofdstuk 4: Blik op de toekomst
Hoofdstuk 5: De interne werking van het FANC
Hoofdstuk 6: Jaarrekeningen 2016
Glossarium
 

Voorwoord van de Directeur-generaal

JAN BENS
Directeur-generaal

2016 is het jaar dat de geschiedenis ingaat als het jaar waarin België het slachtoffer werd van de gruwelijke terroristische aanslagen in Zaventem en Maalbeek. Ook op het FANC was dinsdag 22 maart 2016 een veelbewogen en emotionele dag. Gelukkig waren alle collega’s ongedeerd. Het was ook aangrijpend om te zien hoe collega’s bij elkaar steun vonden.

De aanslagen kwamen jammer genoeg niet helemaal onverwacht. Het land bevond zich al enige tijd in dreigingsniveau 3 en ook in de nucleaire sector werd hierop geanticipeerd. Zo werden enkele dagen voor de aanslagen militairen gestationeerd op de belangrijkste Belgische nucleaire sites, in afwachting van het speciale beschermings- en bewakingskorps van de federale politie. In het kader van de terreurdreiging werden ook extra beveiligingsmaatregelen genomen.

Naast de nucleaire beveiliging, boog het FANC zich over tal van andere grote dossiers binnen verschillende domeinen.

Een dossier dat veel media-aandacht genereerde in 2016, is de veiligheidscultuur in de kerncentrale van Tihange. Ter herinnering: reeds in 2015 stelden we een pro justitia op t.a.v. ENGIE Electrabel na diverse inbreuken bij het uitbaten van de kerncentrale in Tihange. Maar midden 2016 vonden er nieuwe incidenten plaats met impact op de veiligheid. Daarom stelden we een nieuwe pro justitia en actieplan op. In augustus 2016 stelden de FANC-inspecteurs nog steeds tekortkomingen vast bij de uitvoering van de actieplannen, net als structurele problemen qua veiligheidscultuur. Daarop stuurde het FANC een brief naar de raad van bestuur van ENGIE Electrabel, om de verschillende tekortkomingen en het gebrek aan pro-activiteit aan te klagen. Voor alle duidelijkheid: er is nooit een reëel gevaar geweest, maar we hanteren de strengste normen qua nucleaire veiligheid. ENGIE Electrabel gaf aan het probleem ter harte te nemen en er volgden eindelijk structurele ingrepen. Er moeten nog steeds cruciale stappen worden genomen en het FANC volgt de situatie van nabij op.

Dankzij de gedrevenheid en bekwaamheid van alle medewerkers, was het opnieuw een jaar waarin het FANC zijn rol als veiligheidsautoriteit met succes kon uitvoeren.

Ook in andere nucleaire installaties trad het FANC streng op in 2016. Zo gaven we het bevel tot stopzetting van het bedrijf NTP Europe in Fleurus, een bedrijf dat radioactieve industriële bronnen produceerde. We stelden namelijk vast dat NTP Europe verschillende veiligheidsvoorschriften niet naleefde, waardoor het de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming niet langer kon garanderen. We zagen ook nauwlettend toe op de ontmanteling van de nucleaire sites van Eckert & Ziegler Bebig (EZB) in Seneffe en van FBFC (Franco-Belge de Fabrication de Combustible) International in Dessel. Bij deze laatste werd de vrijgave van radioactief materiaal tijdelijk stopgezet, omdat we tijdens een onaangekondigde inspectie in januari 2016 een gebrek aan kennis over de procedures voor de vrijgavemetingen vaststelden.

Zoals elk jaar besteedden we ook in 2016 bijzondere aandacht aan nationaal en internationaal overleg. Zo organiseerden we verschillende rondetafels, workshops en bijeenkomsten om informatie en ervaringen uit te wisselen. Het FANC nodigde in 2016 ook alle nucleaire veiligheidsautoriteiten uit voor een internationale informatiebijeenkomst over het dossier van de kuipen van Doel 3 en Tihange 2. Aan deze tweedaagse workshop namen een 50-tal experts uit vijftien landen deel. Tevens vond begin 2016 de eerste bilaterale vergadering plaats tussen de Duitse en Belgische nucleaire overheden. Aan het eind van het jaar werd deze samenwerking vastgelegd in een akkoord.

Nog een belangrijk samenwerkingsakkoord dat het FANC in 2016 ondertekende, is het akkoord met als doel om de stralingsbelasting van de bevolking te verminderen. Verder werd ook het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het vergunningsproces van de bergingsinstallatie voor radioactief afval vastlegt. Tenslotte werd ook het ontwerp van nieuwe regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen van klasse 7 aan de minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd. Hiermee is na 3,5 jaar een belangrijke fase in het prestigieus project van de dienst invoer en vervoer afgerond. Deze regelgeving kwam tot stand in nauw overleg met alle stakeholders, die reeds van bij het begin werden betrokken, onder meer in brainstormsessies.

Tot slot wil ik nog even stilstaan bij de aanpassing van de interne structuur van het FANC. Het was de wens van de directie om de communicatielijnen te verkorten, in het bijzonder voor de transversale en internationale activiteiten. Ik wil hierbij benadrukken hoe belangrijk het is om onze verdere ontwikkeling te baseren op geslaagde interpersoonlijke relaties waardoor onze doeltreffendheid optimaal wordt gewaarborgd. Ik wil alle betrokkenen hierbij nogmaals bedanken voor hun medewerking en flexibiliteit.

Verder komen in dit jaarverslag een groot aantal activiteiten aan bod, waarbij de missie van het FANC om de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen de gevaren van ioniserende straling steeds centraal stond.

Ik wil alle medewerkers dan ook oprecht bedanken voor al het werk dat zij in 2016 hebben verricht. Dankzij hun gedrevenheid en bekwaamheid, was het opnieuw een jaar waarin het FANC zijn rol als veiligheidsautoriteit met succes kon uitvoeren. Bedankt!

Veel leesplezier!

JAN BENS
Directeur-generaal

WILT U MEER WETEN?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel - België
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12

WILT U MEER WETEN?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel - België
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12

Copyright 2017

made with passion @comfi

Copyright 2017

made with passion @comfi