Creëer je eigen rapport


Over ons
Hoofdstuk 1: Anticiperen om beter te beschermen
Hoofdstuk 2: Vergunnen en controleren
Hoofdstuk 3: Het beheer van onvoorziene gebeurtenissen
Hoofdstuk 4: Blik op de toekomst
Hoofdstuk 5: De interne werking van het FANC
Hoofdstuk 6: Jaarrekeningen 2016
Glossarium
 

HOOFDSTUK 5: DE INTERNE WERKING VAN HET FANC

Het FANC besteedt bijzondere aandacht aan de ontwikkeling van de competenties en de werkinstrumenten van zijn personeel. Door aan zijn medewerkers al het nodige ter beschikking te stellen streeft het FANC naar een interne kwaliteitscultuur.

HR-Beleid

Op 31 december 2016 telde het FANC 158 medewerkers, onder wie 156 met een werkovereenkomst voor onbepaalde duur en 2 met een contract voor bepaalde duur.

Leeftijdspiramide van het FANC

Verdeling van het personeel van het FANC volgens geslacht

Verdeling van het personeel van het FANC volgens functiecategorie

 

 

 

Rekrutering

In 2016 zijn er 13 nieuwe werknemers in dienst getreden bij het FANC, van wie 2 in managementfuncties en 11 als deskundige. 12 personeelsleden hebben het FANC verlaten in 2016.

 

Project protime

Het werktijdregistratieprogramma Protime vervangt de toepassing Be-it die bij de oprichting van het FANC intern werd ontwikkeld. Het Protime-project werd gelanceerd om aan de volgende doelstellingen te beantwoorden:

  • Harmoniseren van het beheer en de controle van de werktijden en afwezigheden van de medewerkers, via een uniforme toepassing van het arbeidsreglement in heel het FANC;
  • Significant terugdringen van de termijn voor de goedkeuring van de maandelijkse time sheets;
  • Zorgen voor een directe en automatische link met de betalingsmodule;

Er werd een pilootgroep met gebruikers samengesteld; hierdoor konden de parameters van het systeem samen met de HRM-dienst worden bepaald.

De betrokkenheid van deze medewerkers tijdens het ganse project was onontbeerlijk om te kunnen anticiperen op een eventuele weerstand van het personeel en om zo de instemming van iedereen te bekomen. Er werden informatiesessies voor alle personeelsleden georganiseerd, alsook een gepersonaliseerde begeleiding door de HRM-dienst voor bepaalde medewerkers.

Het systeem is operationeel sinds 1 januari 2016.

 

Reorganisatie van het departement RIAD

Binnen het kader van een verbetering van de interne werking, was het de wens van de directie van het FANC om de communicatielijnen te verkorten, in het bijzonder voor de transversale en internationale activiteiten. Om haar reactievermogen te vergroten, was de directie ook van plan om de afstand tussen de interfaces tot een minimum te beperken.

Het vertrek van het departemenshoofd RIAD werd hierbij als dé gelegenheid aangegrepen om dit plan uit te voeren. Dit gebeurde door de activiteiten die binnen dat departement waren ondergebracht, te herverdelen onder de operationele departementen en het departement Support.

De unieke aanpak van de processen op het FANC wordt gewaarborgd via de implementatie van het Management System, waarbij er wordt gestreefd naar een imago van een coherent en verenigd FANC.

Ten slotte benadrukte de directie van het FANC hierbij opnieuw hoe belangrijk het is om onze verdere ontwikkeling te baseren op geslaagde interpersoonlijke relaties waardoor onze doeltreffendheid optimaal wordt gewaarborgd.

 

CIS Inspectie

Het FANC ontwikkelde een bijkomende toepassing in CIS (Central Information System) voor het beheer van de inspecties, naast de reeds bestaande toepassing van informaticaondersteuning bij vergunnings- en erkenningsprocessen. Alle fasen van het inspectieproces, namelijk de planning, de melding, de vereiste gegevens voor of verkregen uit de inspectie, alsook het inspectieverslag worden geregistreerd in de databank « CIS2 Inspection ».

Ook de volgende niet-exhaustieve functies kunnen worden toegepast:

  • Opvolging, door het diensthoofd, van de stand van zaken van het jaarlijks inspectieplan (inspecteur per inspecteur, inspectie per inspectie);
  • Beheer en traceerbaarheid van de op het terrein vastgestelde inbreuken;
  • Makkelijkere opvolging van de bij de inspecties opgelegde acties (voor de inspecteur zelf en het diensthoofd) met een automatische generering van een herinnering en ‘vision mailings’ m.b.t. overschreden actietermijnen;
  • Snel generen van inspectiestatistieken.

 

Management System

In 2016 integreerde het project de aanbevelingen van de feedbackoefening, uitgevoerd in 2015, terwijl de ontwikkeling van de verschillende beleidslijnen werd voortgezet. De belangrijkste aanbevelingen beoogden in eerste instantie een betere omkadering van het domein dat wordt bestreken door de beleidslijnen, en in tweede instantie het onderscheid dat moet worden gemaakt tussen beleidslijnen en processen.

De voornaamste verwezenlijkingen van 2016 hebben betrekking op de goedkeuring door het directiecomité van de beleidslijnen “Inspectie” en “ICT”, “Middelen” en “Internationale relaties”. Met “Interne controle” en “Management System” erbij werden dus 6 beleidslijnen gefinaliseerd. Hiervoor werd de beschrijving van de verschillende geassocieerde processen opgestart, en voor het merendeel werden ze ruimschoots uitgewerkt. De beleidslijnen “Incidenten” en “Regelgeving” werden ook becommentarieerd door het college van de Policy Owners. Doelstelling is om ze goed te keuren begin 2017.

Tot slot is de incorporatie van het kwaliteitsbeheer in het beleid “Management System” uitgemond in de oprichting van een specifiek project om het documentenplatform van het Management System te moderniseren en te verbeteren.

Eind juni 2016 werd een communicatieplan uitgewerkt om de informatie aan de toekomstige begunstigden te bevorderen.

WILT U MEER WETEN?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel - België
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12

WILT U MEER WETEN?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel - België
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12

Copyright 2017

made with passion @comfi

Copyright 2017

made with passion @comfi