Creëer je eigen rapport


Over ons
Hoofdstuk 1: Anticiperen om beter te beschermen
Hoofdstuk 2: Vergunnen en controleren
Hoofdstuk 3: Het beheer van onvoorziene gebeurtenissen
Hoofdstuk 4: Blik op de toekomst
Hoofdstuk 5: De interne werking van het FANC
Hoofdstuk 6: Jaarrekeningen 2016
Glossarium
 

Hoofdstuk 2: vergunnen en controleren

De eerste stap in de uitoefening van toezicht door het FANC is het verlenen van een vergunning. Zo’n vergunning bestaat uit een reeks reglementaire voorschriften, waarmee het FANC de bijzondere voorwaarden vastlegt die gerespecteerd dienen te worden bij bijvoorbeeld het uitbaten van een inrichting of tijdens het vervoer van radioactieve stoffen. Het FANC ziet toe op de naleving van deze vergunningsvoorwaarden en controleert aan de hand van inspecties en metingen of toepassingen van radioactiviteit op een correcte manier gebruikt worden en of er zich geen abnormale situaties voordoen. Bij inbreuken op de regelgeving kan het FANC een proces-verbaal opmaken en de maatregelen opleggen die het noodzakelijk acht.

Nucleaire basisinrichtingen

Dossier van reactorkuipen van Doel 3 en Tihange 2

Internationale workshop met de veiligheidsautoriteiten

Het FANC heeft op 12 januari 2016 een tweedaagse internationale workshop in Brussel georganiseerd voor de veiligheidsautoriteiten over het dossier van de foutindicaties in de kuipen van de kernreactoren van Doel 3 en Tihange 2. Aan deze workshop hebben een vijftigtal deskundigen uit vijftien landen (België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hongarije, Japan, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje, Tsjechië, Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland) alsook experts van de Europese Unie, de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) deelgenomen.

Industriële Inrichtingen

Eckert & Ziegler

Het bedrijf Eckert & Ziegler Bebig (EZB) produceerde tot 2011 jodium-en palladiumimplantaten. De sanering van de installaties ging in 2013 van start en moest eind 2015 afgerond zijn. Op de site bevonden zich nog twee buiten gebruik gestelde cyclotrons met nog een aantal bijhorende veiligheidsvoorzieningen. Daarnaast is er onenigheid over het saneringsafval van EZB, dat door UCL wordt beheerd. Beide partijen verwerpen de verantwoordelijkheid voor de definitieve verwijdering van het afval naar NIRAS.

Algemeen beheer en berging van radioactief afval

Oppervlakteberging van laag- en middelactief kortlevend radioactief afval (categorie A)

Op 31 januari 2013 heeft NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen) bij het FANC een vergunningsaanvraag ingediend voor de oppervlakteberging in Dessel van laag- en middelactief kortlevend radioactief afval. Dit dossier, cAt genoemd (voor categorie A), werd als onvolledig beschouwd door het FANC, na een eerste screening in juni 2013. Bijgevolg werd een aantal correcties gevraagd aan NIRAS, die zich sindsdien toelegt op de aanvulling van haar dossier

Invoer en Vervoer

Punctuele inspecties en systeeminspecties

Om een hoog veiligheidsniveau te handhaven tijdens het vervoer van radioactieve materialen in België, en met het doel preventief te werken, voert het FANC regelmatig punctuele inspecties uit op het terrein. Die maken het mogelijk om in de praktijk te verifiëren of de vereisten van de modale regelgeving in acht zijn genomen: conformiteit van het vervoermiddel; conformiteit van de collo; naleving van de voorschriften die van toepassing zijn op de afzender, de vervoerder en de bestemmeling.

Nucleaire beveiliging

Verhoogde bewaking van de nucleaire sites

In 2015 besliste de federale regering om binnen de federale politie een nieuwe directie op te richten die belast zou worden met bewakings- en beschermingsopdrachten. In deze context zou er weldra een ‘Nuclear Quick Response Team’ (hierna NQRT genoemd) worden opgericht. Het is het doel van dit team om via een interventiemacht die op elke nucleaire site aanwezig zal zijn, een onmiddellijke en gepaste respons te bieden op elk beveiligingsincident in de nucleaire sector. Deze beslissing kadert tevens in de aanbevelingen die in december 2014 werden uitgevaardigd door de internationale deskundigen van de International Physical Protection Advisory Service-missie van de IAEA. Deze laatsten hadden immers gepleit voor de versterking van de «response-pijler » van de fysieke beveiliging van elke nucleaire installatie.

Medische Inrichtingen

Evaluatie resultaten inspectiecampagnes 2015-2016

In het najaar van 2016 heeft het FANC afzonderlijk overleg gepleegd met AIB Vinçotte, Controlatom, Techni-Test en de Belgische vereniging voor ziekenhuisfysici. Tijdens dit overleg werden de bevindingen uitgewisseld van de vier inspectiecampagnes die het FANC uitvoerde in 2015 en in het eerste trimester van 2016.

Het FANC organiseerde deze campagnes om te controleren of de handelingen met ioniserende stralingen in de betrokken inrichtingen voldoen aan de reglementaire voorwaarden en de vergunningsvoorwaarden.

WILT U MEER WETEN?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel - België
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12

WILT U MEER WETEN?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel - België
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12

Copyright 2017

made with passion @comfi

Copyright 2017

made with passion @comfi